NASA Planet Hunter ค้นพบโลกขนาดเท่าโลกที่เอื้ออาศัยได้แห่งที่สองในระบบ TOI 700

ดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลก TOI 700 e

ดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกที่ค้นพบใหม่ TOI 700 e โคจรอยู่ภายในเขตเอื้ออาศัยได้ของดาวฤกษ์ในภาพประกอบนี้ พี่น้องขนาดเท่าโลก TOI 700 d สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เครดิต: NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt

ดาวเคราะห์ที่เพิ่งค้นพบและพี่น้องที่มีขนาดเท่าโลกต่างก็อยู่ในเขตเอื้ออาศัยได้ ซึ่งอาจมีน้ำของเหลวอยู่บนพื้นผิวของพวกมัน

โดยใช้ข้อมูลจาก ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบทรานสิทของ NASAนักวิทยาศาสตร์ระบุโลกขนาดเท่าโลกที่เรียกว่า TOI 700 e ซึ่งโคจรอยู่ภายใน เขตที่อยู่อาศัย ของดาวฤกษ์ – ระยะทางที่น้ำของเหลวอาจเกิดขึ้นบนพื้นผิวดาวเคราะห์ โลกมีขนาด 95% ของโลกและน่าจะเป็นหิน

นักดาราศาสตร์ ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสามดวงก่อนหน้านี้ ในระบบนี้เรียกว่า TOI 700 b, c และ d ดาวเคราะห์ d ยังโคจรในเขตเอื้ออาศัยได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องการเวลาเพิ่มอีกปี

เทส
เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 บนจรวด SpaceX Falcon 9 ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (TESS) ของ NASA เป็นภารกิจของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเพื่อค้นหาดาวฤกษ์ใกล้เคียงสำหรับโลกที่ยังไม่ถูกค้นพบ โดยมีเป้าหมายในการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบหลายพันดวงรอบดาวสว่างใกล้เคียง

” data-gt-translate-attributes=”[{” attribute=””>TESS observations to discover TOI 700 e.

“This is one of only a few systems with multiple, small, habitable-zone planets that we know of,” said Emily Gilbert, a postdoctoral fellow at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Southern California who led the work. “That makes the TOI 700 system an exciting prospect for additional follow-up. Planet e is about 10% smaller than planet d, so the system also shows how additional TESS observations help us find smaller and smaller worlds.”

Gilbert presented the result on behalf of her team at the 241st meeting of the American Astronomical Society in Seattle. A paper about the newly discovered planet was accepted by The Astrophysical Journal Letters.


ดูเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ TOI 700 e ดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกที่ค้นพบใหม่พร้อมกับพี่น้องที่มีขนาดเท่าโลก เครดิต:

องค์การนาซ่า
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่รับช่วงต่อจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อการบิน (NACA) มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอวกาศพลเรือน ตลอดจนการวิจัยด้านการบินและอวกาศ วิสัยทัศน์ของมันคือ "เพื่อค้นหาและขยายความรู้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ" ค่านิยมหลักของมันคือ "ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นเลิศ และการอยู่ร่วมกัน" NASA ดำเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และเปิดตัวภารกิจเพื่อสำรวจและศึกษาโลก ระบบสุริยะ และจักรวาลที่อยู่ไกลออกไป นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อพัฒนาสถานะของความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์เฮลิโอฟิสิกส์ และร่วมมือกับบริษัทเอกชนและพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

” data-gt-translate-attributes=”[{” attribute=””>NASA/

TOI 700 is a small, cool M dwarf star located around 100 light-years away in the southern constellation Dorado. In 2020, Gilbert and others announced the discovery of the Earth-size, habitable-zone planet d, which is on a 37-day orbit, along with two other worlds.

The innermost planet, TOI 700 b, is about 90% Earth’s size and orbits the star every 10 days. TOI 700 c is over 2.5 times bigger than Earth and completes an orbit every 16 days. The exoplanets are probably tidally locked, which means they spin only once per orbit such that one side always faces the star, just as one side of the Moon is always turned toward Earth.

TESS monitors large swaths of the sky, called sectors, for approximately 27 days at a time. These long stares allow the satellite to track changes in stellar brightness caused by an exoplanet crossing in front of its star from our perspective, an event called a transit. The mission used this strategy to observe the southern sky starting in 2018, before turning to the northern sky. In 2020, it returned to the southern sky for additional observations. The extra year of data allowed the team to refine the original planet sizes, which are about 10% smaller than the initial calculations.

NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS

Illustration of NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

“If the star was a little closer or the planet a little bigger, we might have been able to spot TOI 700 e in the first year of TESS data,” said Ben Hord, a doctoral candidate at the University of Maryland, College Park and a graduate researcher at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. “But the signal was so faint that we needed the additional year of transit observations to identify it.”

TOI 700 e, which may also be tidally locked, takes 28 days to orbit its star, placing planet e between planets c and d in the so-called optimistic habitable zone.

Scientists define the optimistic habitable zone as the range of distances from a star where liquid surface water could be present at some point in a planet’s history. This area extends to either side of the conservative habitable zone, the range where researchers hypothesize liquid water could exist over most of the planet’s lifetime. TOI 700 d orbits in this region.

Finding other systems with Earth-size worlds in this region helps planetary scientists learn more about the history of our own solar system.

Follow-up study of the TOI 700 system with space- and ground-based observatories is ongoing, Gilbert said, and may yield further insights into this rare system.

“TESS just completed its second year of northern sky observations,” said Allison Youngblood, a research astrophysicist and the TESS deputy project scientist at Goddard. “We’re looking forward to the other exciting discoveries hidden in the mission’s treasure trove of data.”

TESS is a NASA Astrophysics Explorer mission led and operated by the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts, and managed by NASA’s Goddard Space Flight Center. Additional partners include Northrop Grumman, based in Falls Church, Virginia; NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley; the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian in Cambridge, Massachusetts;
#NASA #Planet #Hunter #คนพบโลกขนาดเทาโลกทเอออาศยไดแหงทสองในระบบ #TOI

Leave a Comment